A projekt háttere

A hulladékgazdálkodási és újrafeldolgozási rendszer a legtöbb országban hasonló paraméterek szerint történik. A hulladékok újrahasznosítása és kezelése meglehetősen drága és hatékonysága az újrahasznosítandó anyagok mértékétől is függ. A hulladékkezelő szerveknek sok esetben nincs kapcsolata a lomokat gyűjtő csoportokkal. A kapcsolat létrehozása és a hulladékgazdálkodási rendszerbe történő beépítésük jelentősen hozzájárulhat az összes hulladékáram legális csatornákba történő bevezetéséhez. A legalizálás a hátrányos helyzetű csoport helyzetét és munkához való jogát is nagyban segítheti. Az üzemeltetőkkel folytatott kommunikációk során a csomagolási hulladékok jelentik a legnagyobb akadályt az informális gyűjtők helyzetének javítása érdekében.

Az Európai Unió, Szerbia és Magyarország közös nemzeti célokat kell, hogy meghatározzon annak érdekében, hogy a másodlagos hulladékgyűjtés kérdése megoldódjon. A helyi szintű hulladékgazdálkodási rendszerbe a közüzemi vállalatokat, a helyi önkormányzatokat és magát az államot, valamint a civil társadalmi szervezetek is be kell vonni. A szervezetek támogatása jelentősen hozzájárulhat a hulladékgyűjtés költségeinek csökkentéséhez és az újrahasznosítható anyagok szétválasztásához, valamint az összegyűjtött anyag mennyiségének növeléséhez.


Probléma, kihívások

A projekt kihívása elsősorban a nonformális hulladékgyűjtők megléte, ami szabályozatlan és a törvényesség határait súrolja. A nonformális hulladékot évtizedek óta gyűjti a roma kisebbség, főként megélhetésük miatt. A lomisok elve, hogy amire rátalálnak, az az ő vagyonukat képezi, azonban ez ellentétben áll a törvényes hulladékgyűjtés elvével. Ennek megoldása jelenti a legnagyobb kihívást, hiszen a kisebbség félti megélhetési forrását, a hulladékkezelő szervek pedig lopásként ítélik meg a kukákból eltávolított szemetet, sőt így kevesebb hulladék kerül a hulladékudvarokba, majd újrahasznosításra. Az elkülönített hulladékgyűjtés az újrafeldolgozás egyik fő feltétele, annak érdekében, hogy a környezetet védeni tudjuk. A hulladékgyűjtők szelektálásának kidolgozása drága folyamat, emellett probléma, hogy sok ember nem tudatosan válogatja a szemetet, hanem mindent egy rakásra gyűjt, környezetszennyező életmódot folytatva.
A nonformális hulladékgyűjtők bevonása érdekében egy újonnan létrehozott szociális vállalkozás fog létrejönni. A vállalkozás segíti a roma hulladékgyűjtőket a jelenlegi informális tevékenységük legalizálásában és elősegíti a megfelelő beilleszkedést a határ menti régió meglévő üzleti szektorába.


Célcsoportok

A kedvezményezett célcsoport a határmenti roma fiatalokat jelöli ki, beleértve a fogyatékkal élő roma fiatalokat és fiatal nőket. A helyi általános iskolák bevonása is kiemelt szerepet kap, hiszen a roma népesség integrálása és környezettudatosságra nevelése kiemelt szempont. Megemlítendő, hogy a hátrányos helyzetből adódóan a romaság jelentős része iskolázatlan, írási és olvasási nehézségekkel küzd.
A projekt fő helyszíne Törökkanizsa (Novi Knezevac), amely 107 fő roma lakossal számol, ezen kívül a környező települések, Gyála (56 fő), Ókeresztúr (220 fő) szintén felölelnek jelentős számú etnikumot. A célcsoport tagjai továbbá Törökkanizsa Önkormányzata, Szeged és a KEFE Egyesület. Emellett a célcsoport a turistákat is felöleli, a határ mindkét oldaláról. A hulladékok csökkentésé és rendszerezése lehetőséget kínál a terület felfedezésére és vonzóbbá tételére.


Várt végtermékek, eredményei és azok tartóssága

A projekt várható eredménye, hogy a célcsoport ismerete javul a hulladékgyűjtés használatát és rendszerezését illetően. A feltárás érdekében tanulmány fog készülni a nonformális hulladékgyűjtőkről. Az elemzés magába foglalja a nonformális hulladékgyűjtők minőségének és mennyiségének a feltárását. Emellett kiderül, hogy az érintett csoport mennyire lesz nyitott a projekt iránt. A szociális vállalkozás létrehozása és működtetése hozzájárul a hátrányos helyzetű roma fiatalok folyamatos fejlődéséhez és előrelepéséhez a munkaerőpiacon. Szorgalmazásra kerül a roma fiatalok nonformális hulladékgyűjtőről való áttérése a formálisra, ami a környezettudatosság fontosságát hirdeti. A projekt során a szükséges engedélyek és felszerelések beszerzésre kerülnek, ahhoz, hogy a roma fiatalok biztonságosan végezhessék a munkájukat. A munkavégzést oktatással és képzésekkel fogjuk elősegíteni, ami eredményeként a hulladékgyűjtést nagyobb odafigyeléssel és óvatossággal fogják szelektálni az érintettek.


A projekt hozadékai/ előnyei

A projekt hozadékának tekinthető a szociális vállalkozás létrehozása, ami lehetővé teszi a roma fiatalok számára, hogy készségeik az alapoktól, akár egészen a vezetői beosztásig fejlődjenek. Ezek a készségek és ismeretek hozzá járulnak ahhoz, hogy a levont tanulságokat és gyakorlatokat bemutassák és tapasztalatokat cseréljenek más emberekkel.
A határon átnyúló együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy tapasztalatcsere jöjjön létre a két ország között, amit mindkét fél kamatoztathat további hasonló projektek során.
A projekt létrejötte a környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontokat is szem előtt tartja a szilárd hulladékok összegyűjtésével és szelekciójával. A minőségi gyűjtés prioritás, hiszen a kiválasztás és lerakás előfeltételei közé tartozik, hogy modern és hatékony technikai eszközöket alkalmazzunk. Például elektromos kerékpárok és személyes védőfelszerelések biztosítása a szelektív szemetet gyűjtő egyéneknek.


Módszertan

A projekt zökkenőmentes lebonyolítását és a jövőbeni fenntarthatóságát a partnerszervezetekkel való folyamatos együttműködése teszi lehetővé. Szeretnénk hangsúlyozni a csapatmunka jelentőségét, hiszen a legtöbb munkahely esetében fontos tényező, hogy tudjunk másokkal együtt dolgozni. A csapatépítés elősegíti a felelősségek, feladatok jobb elosztását a csapat/munkatársak között. A projekt ennek a módszernek a mentén valósul meg, mivel ez megkönnyíti a belső értékelést, a sikeres teljesítményt és eredményt.
Olyan felnőttképzési megközelítés szerint fogunk haladni, ami figyelembe veszi a célcsoport sajátos jellegét. Segítő képzési anyagokat biztosítunk a projektben résztvevő gyakornokok számára. A nagyobb hozzáférés és átláthatóság érdekében, a célcsoportok képzéseken és workshopokon fognak részt venni. A tréningekbe több tíz értintett résztvevőt vonunk be, ahol egészségvédelmi, műszaki és környezetvédelmi témákban készítjük fel őket. A képzéseken megtanulhatják a helyes szelektálás folyamatát, és az anyagok fajtáit (papír, fém, műanyag, üveg és fa), a szakmai műhelymunkákon pedig lehetőség lesz gyakorolni például a szelektív gyűjtést különféle technikai eszközök segítségével.
A projektbe olyan külsős szervezetek és szakértők is bevonásra kerülnek, akik szakmailag segíteni tudják a projektet. A külsős szervezetek olyan tevékenységeket végeznek majd, mint a plakátok nyomtatása, technikai felszerelések, műhelyek és képzési helyszínek biztosítása.


Határon átnyúló hatások

A projekt kidolgozás közös törekvés, így az ötletek cseréje, bevált gyakorlatok megosztására is lehetőség nyílik. A partnerség lehetővé teszi, hogy az érintett felek a határ mindkét oldalán tájékoztatást kapjanak és bevonásra kerüljenek a projektbe. Fontos, hogy a projekt során az összes lényegi információ ismertetve legyen, a hulladékgyűjtők jelenlegi, elavult és bizonytalan gyakorlatának fejlesztésével kapcsolatban. A szervezés fontos annak érdekében, hogy az integrálni kívánt csoportok szerves részéve váljanak a határ mentén létrejövő kezdeményezésnek.
A projekt lehetőséget ad az érintett csoportnak, hogy ne veszítsék el jelenlegi jövedelemforrásukat, sőt bővíteni is tudják azt. A körforgásos gazdaságban a szelektív hulladékgyűjtés a legfontosabb, annak érdekében, hogy lehetősége legyen az újrahasznosításra. A végrehajtás szakmailag sokkal nagyobb hatékonyságot és megfelelő intézményi támogatást igényel. A szociális vállalkozás a határ mindkét oldalán végzi a munkáját, mivel a vállalat központja Szerbiában lesz, fióktelepe pedig Magyarországon.


Hozzájárulás a programstratégiákhoz és a horizontális célkitűzésekhez

A roma kisebbség bevonása összhangban van az átfogó célokkal: "a régió harmonizált fejlesztése az intenzívebb gazdasági együttműködés érdekében, a természeti és kulturális erőforrások fenntartható felhasználása révén ". Emellett illeszkedik az ötödik célkitűzéshez is, ami nem más, mint: "A kkv-k növekedési képességeinek és foglalkoztatási potenciáljának megerősítése a fejlesztés révén új technológiák, folyamatok, termékek vagy szolgáltatások adaptálását teszi lehetővé". A projekt segítséget nyújt Szerbia és Magyarország határ menti régióiban a hátrányos helyzetű csoportok számára. A létrehozott társadalmi vállalkozás segítséget nyújt a veszélyeztetett csoportok tagjainak a biztonságosabb és technikailag jobb hulladékkezelés elérésében, beleértve a szemétgyűjtést és az újrahasznosítás. Az új munkahelyek létrehozása javítani fogja az ökológiai normákat és a határmenti régióban emelkedni fog a hulladékgyűjtés iránti kedv és tudatosság.


A projekt összhangja az EU esélyegyenlőséggel kapcsolatos horizontális politikájával

A projektben kiemelt szerepet kap a foglalkoztatás szorgalmazása és a lakosság tudatosságának növelése. A hátrányos helyzetű csoportok integrációja illeszkedik az esélyegyenlőségi politikához. Az esélyegyenlőség hangsúlyozása és a nemek közti egyenlőség elveinek támogatása, az egyenlőtlenségek felszámolása fontos szempont a társadalomban. A projekt során fontos az erőforrások hatékony felhasználása és megőrzése. A célcsoportot be kell vonni a tervezésbe, a humántőke fejlesztésbe. Az együttműködés elősegíti azt, hogy a célcsoport érdeklődő és kitartó legyen a projekt során, hiszen az ő életüket fogja legjobban befolyásolni. A projekt odafigyel arra, hogy a tevékenység a foglalkoztatási szabályokkal és a hatályos jogi keretek által meghatározott rendeletek alapján jöjjön létre.


A projekt összhangja az EU fenntartható fejlődés politikájával

A kezdeményezés kihatással van a munkaerőpiacra, a foglalkoztatásra, az emberi készségekre, a társadalmi befogadásra és a szociális védelemre, valamint az ellenőrzött innovációs megközelítésre. A létrejövő projekt közvetlenül kapcsolódik az Európai Unió növekedési stratégiájának eredményeihez, az egyik legkiszolgáltatottabb csoportot, a roma kisebbséget szólítja meg. A társadalmi vállalkozás a hulladékgyűjtés kérdésével és megoldásaival foglalkozik, ami az említett csoportnak próbál felzárkózást biztosítani a munkaerőpiacon. A kezdeményezés jól kapcsolódik az Európai Unió stratégiájához. A stratégia egyik alappillére a munkahelyteremtés, a projektben erre fókuszálunk, különösen a zöld munkahelyek létrehozására.


Együttműködés más politikákkal, programokkal és projektekkel

A projekt összhangban van a Duna Régió Stratégiájával, azon belül is a második és harmadik pillérével, ami a fenntartható energia használatának ösztönzésére terjed ki, illetve a kapcsolatteremtés előmozdítására. Az együttműködés kiterjed még a környezetvédelem a Duna régióban prioritási területre is.
A hulladékokról szóló keretirányelv összehangolása még várat magára és a hulladékra vonatkozó jogszabályok végrehajtását is javítani kell, amihez a projekt közvetlenül hozzájárul. A 2016 májusában elfogadott Foglalkoztatási és Szociális Reform Program - ESRP - elsősorban a munkaerőpiacra és a foglalkoztatásra, az emberi tőkére és készségekre, a társadalmi befogadásra és a szociális védelemre, valamint a nyugdíj- és egészségügyi rendszerek kihívásaira terjed ki. A hulladékgazdálkodás magában rejti a zöld munkahelyek megnyitásának lehetőségét a roma lakosság számára. Az Európai Bizottság 2015 decemberében elfogadta a körforgásos gazdasági csomagot. A körforgásos gazdaság alapja az, hogy a termékek, az anyagok és az erőforrások értéke a lehető leghosszabb ideig fennmarad a gazdaságban. A cél annak biztosítása, hogy minden erőforrást hatékonyabban kezeljenek teljes életciklusuk alatt, ami gazdasági növekedéshez vezethet, és új munkahelyeket teremthet. Ez az átmenet lehetőséget kínál a helyi munkahelyek létrehozásában, valamint a kohézió erősítésében. A zöld gazdaság rengeteg lehetőséggel járulhat hozzá a szegénység csökkentéséhez azáltal, hogy segíti a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket.


Innovatív jelleg

A hátrányos helyzetű csoport a társadalom kirekesztett részét képzeni, sokkal nehezebben kerülnek kitüntetett figyelembe. Helyzetük elhanyagolt és ennek kedvez a létrejövő projekt. A projekt nem csak a roma etnikumnak ad valami újat, hanem az egész társadalomnak. A másodlagos hulladékgyűjtés fontossága különösen a városi és belvárosi területeken jelent nagy gondot. Ez a megoldandó kérdés, megoldást jelent a célcsoport számára, ugyanis lehetőséget kaphatnak a munkaerőpiacon a helyi önkormányzat és a szociális vállalkozás segítségével. A projekt szeretné javítani a roma nők helyzetét és vállalkozási kedvét is, ezért aktívan bevonjuk őket a képzési tevékenységekbe és a szociális vállalkozás létrehozásába. A képzések lehetőséget biztosítanak arra, hogy felzárkózzanak és erősítsék képességeiket.


Fenntarthatóság és projekteredmények hasznosítása

A projekt lehetővé teszik a szociális vállalkozások számára, hogy független szereplők legyenek a piacon, és felelősek legyenek a jövedelmek, fizetések, költségek és a nyereség felosztásáért. Az intézményesítés létrehozásában a hulladékgyűjtők legalizálása lenne a cél, ami a roma fiatalokat egyaránt segíti. A társadalmi vállalkozás létrejötte és eredményessége arra fogja ösztönözni más szervezeteket, hogy ők is kövessék ezt a példát. A vállalat működése új projektek, beruházások és adományok segítségével növekedő tendenciát fog elérni.
Az illegális hulladékgyűjtők beillesztése a legális üzleti életbe innovatív módszerek segítségével példaértékű lehet. Különösképpen a jogalkotók számára, hogy hogyan oldják meg ugyanezt a problémát más régiókban vagy gazdasági ágakban. Főként a szociális vállalkozásokról szóló törvény végrehajtását érintheti, ami segíthet megoldást találni a határmenti városi közösségek súlyos társadalmi-gazdasági problémáira.
A városi közösségben a hulladékok megléte környezeti problémát és kihívást jelent. A javítást szolgáló fejlesztések közé tartozik a szilárd hulladék jobb minőségű eltávolítása a keletkező területekről. Emellett a hulladék körülbelül felét ki fogják választani és előkészítik újrahasznosításra, ezzel is gyorsítva a folyamatot. Szintén fejlesztő intézkedés a roma fiatalok képzésének biztosítása, illetve a használni kívánt berendezések környezetbaráttá tétele.


Multiplikátorhatás

A projekt eredményei többféle módon lesz terjesztve, népszerűsítve. Elsősorban a határmenti régió más hátrányos helyzetű tagjainak bevonásával, a helyi önkormányzatokkal együttműködve. Az eredményeket olyan weboldalakon, találkozókon és eseményeken keresztül terjesztik, amelyeken a pályázó szervezet hatóságai részt vesznek, különösen Törökkanizsa önkormányzata.
A projekt sikere érdekében a roma hagyományokhoz szabott rendezvények megrendezése egy nagyon jó lehetőség lehet a népszerűsítés szempontjából. A szélesebb közönség elérése érdekében környezeti, turisztikai vásárokon, kiállításokon, illetve hasonló eseményeken vesznek részt a pályázók, ahol a média meghallgathatja a megvalósítók eredményeit, kifejezetten erre a célra készített útmutató segítségével.


Kockázatelemzés (lehetséges belső és külső korlátozó tényezők és azok megoldásai)

A legfőbb belső kockázatnak az tekinthető, hogy a kampány nem fog érdekelt lenni, a célcsoport elzárkózik a lehetőségektől. Enyhítő intézkedésként a kampánytevékenységet megerősíthetjük azzal, hogy segítjük felhívni a figyelmüket olyan eredményekre, amelyek hosszú távon a saját és az egész közösség érdekeit szolgálhatják. Kockázattényezőként léphet fel, hogy az elemzés haszontalan eredményeket mutat, így nem kapunk releváns eredményeket. Ennek elkerülése érdekében figyelemmel kell kísérni az elemzés készítését és időben kell javítani a helytelen mutatókat. Lehetséges korlátozó tényező a szociális vállalkozás létrehozása és felszerelése, kockázatként merül fel, hogy probléma adódik a regisztrációval és a letelepedési engedélyekkel. Ennek enyhítésére megoldás a jogászcsoport folyamatos közbeavatkozása. Szinén negatív hatást érhet el, ha a vállalkozás nem éri el eredményeit. A projekt során a szociális szövetkezet ennek elkerülése érdekében erőfeszítéseket tesz, és folyamatosan konzultál a partnerekkel.