Završna konferencija projekta pod nazivom SENTREM, HUSRB / 1903/42/0036, održan je 16. marta 2022. godine uz podršku Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija programa.
Glavni cilj projekta je bio stvaranje okruženja koje favorizuje ugrožene grupe i integriše ih u društvo, pomažući podizanju svesti, posebno u selektivnom prikupljanju i preradi sekundarnih otpada u podgraničnom regionu.
Cilj je bio da se poboljša socio-ekonomska situacija ranjivih grupa, kao što su Romi i romska omladina. Osnovano je socijalno preduzeće kako bi se pomoglo u razvoju znanja i veština za gore navedene grupa u prikupljanju sekundarnog otpada. U skladu sa tim, realizovano je više stručnih obuka sa ciljem podsticanja razvoja socijalno-preduzetničkog duha ciljnih grupa.