Opština Novi Kneževac

www.noviknezevac.rs
Email: cbcnoviknezevaceuprojects@gmail.com

Udruženje Katoličkih Studenata Fakulteta i Više Škole „KEFE”

www.kefe.hu
Email: kefeegy1991@gmail.com