INTERREG-IPA CBC

Mađarska-Srbija

HUSRB/1903/42/0036

Razvoj inovativnog preduzentničkog modela za ugrožene grupe u graničnom regionu

Rezime projekta:

Cilj projekta je da doprinese poboljšanju socijalne i ekonomske situacije mlade romske populacije. Integracija i prihvatanje manjina je važan aspekt isticanja solidarnosti, jer se i Evropska unija bori protiv socijalne isključenosti i diskriminacije. Projekat pruža priliku pomenutoj grupi da razvije svoje znanje i kompetencije. Prioritet je pružanje pomoći oko sakupljanja otpada i sistematizacije ranjivih grupa. Selektivno prikupljanje otpada trebalo bi da postane prioritet u celom regionu. Selektiranje otpada je globalni problem, zbog toga je važno podeliti najbolje modele projekta. Sakupljanje i selektiranje čvrstog otpada doprinosi poboljšanju zaštite životne sredine i zaštite zdravlja. Stručno selektiranje, sortiranje i deponovanje prikupljenog materijala omogućava stvaranje sekundarne sirovine. Preduslovi za projekat je upotreba savremenih i efikasnih tehničkih uređaja, kao što su električni bicikli sa korpom kao i mild hybrid kombi sa prikolicom. Legalizacija romskih sakupljača otpada će se sprovesti uz pomoć socijalnog preduzeća, zbog čega bi oni mogli steći prednost na tržištu rada i u poslovnom sektoru. Turističko interesovanje Novog Kneževca i Segedina je veoma značajan i velik, ekološko prihvatljiva inicijativa može biti snažan signal da građani posvećuju veću pažnju svom okruženju. Stvaranje prijatnog okruženja će privući veći broj novih turista.

Projekat će omogućiti primenu najboljih praksi npr. u Beogradu i u drugim zemljama regiona. Dobra saradnja sa Crnom Gorom i Rumunijom pruža priliku za posete lokacijama i razmenu iskustava. Jačanje i negovanje međunarodnih odnosa pruža priliku projektu da ne ide u jednom samo u jednom smeru, već da uzme u obzir strategije i praksu drugih zemalja, čak i samo radi poređenja.

Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija

Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija se primenjuje unutar finansijskog okvira Evropske unije 2014-2020, kao instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). Na osnovu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja
učesnica – Mađarske i Srbije, ovaj Program finansira i podržava projekte saradnje između organizacija koje se nalaze u oblastima kvalifikovanim ovim Programom –u mađarskim okruzima Csongrád i Bács-Kiskun, i na sledećim srpskim teritorijama: Zapadnobačkom, Severnobačkom, Južnobačkom, Severnobanatskom, Srednjebanatskom, Južnobanatskom i Sremskom okrugu. Program pomaže razvoju stabilnog i kooperativnog regiona i ukupnom kvalitetu života u pograničnom području. Program omogućuje ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kao i kulturno i istorijsko nasleđe prograničnog područja, a doprinosi i održivosti životne sredine ibezbednosti.