Istorijat

Sistem upravljanja otpadom i reciklažom zasnovan je na sličnim parametrima u većini zemalja. Recikliranje i tretman otpada je prilično skup, a njegova efikasnost takođe zavisi od količine materijala za reciklažu. U mnogim slučajevima, organi za upravljanje otpadom nemaju kontakt sa grupama za sakupljanje otpada. Uspostavljanje veze i njihovo integrisanje u sistem upravljanja otpadom može značajno doprinieti uvođenju svih tokova otpada u legalne tokove. Legalizacija takođe može u velikoj meri pomoći situaciji ugrožene grupe i njihovom pravu na rad. U komunikaciji sa operaterima, ambalažni otpad je najveća prepreka poboljšanju položaja sekundarnih sakupljača.

Evropska unija, Srbija i Mađarska moraju postaviti zajedničke nacionalne ciljeve kako bi rešile pitanje sekundarnog sakupljanja otpada. Javna preduzeća, lokalne samouprave i država, kao i organizacije civilnog društva, moraju biti uključene u lokalni sistem upravljanja otpadom. Organizacije koje pružaju podršku mogu značajno doprineti smanjenju troškova prikupljanja otpada i odvajanju materijala koji se mogu reciklirati, kao i povećanju količine prikupljenog materijala.


Problem, izazov sa kojim se treba suočiti

Izazov projekta je prvenstveno postojanje neformalnih sakupljača otpada, što je neregulisano i pomiče granice legalnosti. Romska manjina decenijama prikuplja neformalni otpad, uglavnom za život. Princip sekundarnih sakupljača je da ono što zateknu je njihovo vlasništvo, ali to je u suprotnosti sa principom legalnog prikupljanja otpada. Rešavanje ovog problema predstavlja najveći izazov, jer se manjina plaši izvora zarade, a organi za upravljanje otpadom ocenjuju smeće uklonjeno iz kontejnera, kante itd. kao krađu, a još manje otpada odlazi na deponije, a zatim se reciklira. Odvojeno sakupljanje otpada jedan je od glavnih uslova za reciklažu radi zaštite životne sredine. Razvijanje odabira kanti za otpad skup je proces, a problem je i što mnogi ljudi svesno ne razvrstavaju smeće, već sakupljaju sve na gomilu, vodeći zagađujući način života.
Novoosnovano socijalno preduzeće biće osnovano tako da uključuje sekundarne sakupljače otpada. Kompanija će pomoći sakupljačima otpada da legalizuju svoje trenutne neformalne aktivnosti i promovisaće odgovarajuću integraciju u postojeći poslovni sektor u podgraničnom regionu.


Ciljne grupe

Ciljne grupe korisnika su mladi Romi, kao i mladi romi sa invaliditetom i mlade žene romskog porekla. Uključivanje lokalnih osnovnih škola takođe će igrati ključnu ulogu, jer su integracija i ekološka svest romske populacije prioritet. Treba napomenuti da je zbog nedostatka značajan deo Roma neobrazovan, ima problema sa čitanjem i pisanjem.
Glavna lokacija projekta je Novi Kneževac, koji ima 107 Roma, a osim toga okolna naselja, Đala (56), Srpski Krstur (220) pokrivaju i značajan broj etničkih grupa. Članovi ciljne grupe su još lokalna samouprava Novog Kneževca kao i Udruženje KEFE iz Segedina. Osim toga, ciljnu grupu čine i turisti sa obe strane granice. Smanjenje i organizovanje otpada nudi priliku da se istraži i učini područje atraktivnijim i privlačnijem.


Očekivani rezultati, trajanje rezultata

Očekivani rezultat projekta je da će se znanje ciljne grupe u pogledu upotrebe i sistematizacije prikupljanja otpada poboljšati. Za istraživanje će se sprovesti studija o sekundarnim sakupljačima otpada. Analiza uključuje istraživanje kvaliteta i količine neformalnih sekundarnih sakupljača otpada. Takođe otkriva koliko će dotična grupa biti otvorena za projekat. Osnivanje i rad socijalnog preduzeća doprinosi stalnom razvoju i napretku mladih Roma u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Podstiče se prelazak mladih Roma iz neformalnog prikupljanja otpada u formalno, što promoviše značaj ekološke svesti. Tokom projekta biće nabavljene neophodne dozvole i oprema kako bi se romskoj omladini omogućilo da bezbedno obavlja svoj posao. Olakšaćemo rad obrazovanjem i obukom.


Koristi, prednosti projekta

Rezultat projekta je stvaranje socijalnog preduzeća, koje će omogućiti mladim romima da razviju svoje veštine od temelja, čak do rukovodećih pozicija. Ove veštine i znanje doprinose predstavljanju naučenih lekcija i praksi i razmeni iskustava sa drugim ljudima.
Prekogranična saradnja doprinosi razmeni iskustava između dve zemlje, koje obe strane mogu koristiti za buduće projekte, saradnje.
Izrada projekta takođe uzima u obzir ekološke i zdravstvene aspekte pri prikupljanju i odabiru čvrstog otpada. Kvalitetno prikupljanje je prioritet, uz savremene tehničkih pomagala, na primer, električne bicikle, mild hybrid kombi sa prikolicom kao i lična zaštitna oprema.


Metodološki pristup

Besprekoran rad projekta i njegova buduća održivost omogućeni su njegovom stalnom saradnjom sa partnerskim organizacijama. Želimo da istaknemo važnost timskog rada, jer je on važan faktor na većini radnih mesta u mogućnosti da radite sa drugima. Izgradnja tima omogućava bolju raspodelu odgovornosti i zadataka između tima / zaposlenih. Projekat se sprovodi po ovoj metodi jer olakšava internu evaluaciju, uspešan učinak i ishod.
Nastavićemo sa pristupom obrazovanju odraslih ciljne grupe. Pružamo pomoćne materijale za obuku polaznicima uključenim u projekat. Ciljne grupe će učestvovati na obukama i na stručnim radionicama. Uključićemo desetine polaznika u obuke, gde ih pripremamo iz oblasti zdravstvene, tehničke i ekološke teme. Na obukama će naučiti proces pravilnog odabira i vrstama materijala (papir, metal, plastika, staklo i drvo), a stručne radionice će pružiti priliku za uvežbavanje (praksa), na primer selektivno prikupljanje otpada uz pomoć različitih tehničkih alata.
U projekat će biti uključene i spoljne organizacije i stručnjaci koji mogu profesionalno pomoći projektu. Spoljne organizacije će obavljati aktivnosti kao što su štampanje plakata, obezbeđivanje tehničke opreme, stručne radionice i mesto za obuke.


Prekogranični uticaj

Razvoj projekata je zajednički napor, pa je takođe moguće razmeniti ideje i razmeniti najbolje prakse. Partnerstvo omogućava zainteresovanim stranama sa obe strane granice da budu informisane i uključene u projekat. Važno je da se tokom projekta dostave sve relevantne informacije o razvoju trenutnih, zastarelih i neizvesnih praksi prikupljanja otpada. Organizacija je važna kako bi integrisane grupe postale sastavni deo prekogranične inicijative.
Projekat daje grupi priliku da ne izgubi trenutni izvor prihoda. U kružnoj ekonomiji, selektivno prikupljanje otpada je najvažnije kako bi se imao potencijal za recikliranje. Implementacija zahteva mnogo veću profesionalnu efikasnost i odgovarajuću institucionalnu podršku. Socijalno preduzeće će raditi sa obe strane granice, jer će kompanija imati sedište u Srbiji i imati podkancelariju u Mađarskoj.


Doprinos programskoj strategiji i horizontalnim ciljevima

Uključivanje romske manjine u skladu je sa opštim ciljevima: "usklađen razvoj regiona za intenzivniju ekonomsku saradnju kroz održivo korišćenje prirodnih i kulturnih resursa". To je takođe u skladu sa ciljem broj 5. koji glasi „Jačanje potencijala rasta i potencijala zapošljavanja malih i srednjih preduzeća kroz razvoj će im omogućiti da se prilagode novim tehnologijama, procesima, proizvodima ili uslugama“. Projekat pruža pomoć ugroženim grupama u pograničnim regionima Srbije i Mađarske. Osnovano socijalno preduzeće će pomoći pripadnicima ugroženih grupa da postignu sigurnije i kvalitetnije upravljanje otpadom, uključujući sakupljanje smeća i reciklažu. Otvaranje novih radnih mesta poboljšaće ekološke standarde i povećati želju i svest o prikupljanju otpada u pograničnom regionu.


Usklađenost projekta sa horizontalnom politikom EU o jednakim mogućnostima

Promovisanje zapošljavanja i podizanje svesti javnosti igraće ključnu ulogu u projektu. Integracija grupa u nepovoljnom položaju u skladu je sa politikom jednakih mogućnosti. Naglašavanje jednakih mogućnosti i podržavanje principa rodne ravnopravnosti, uklanjanje nejednakosti važan je aspekt društva. Efikasno korišćenje i očuvanje resursa važno je tokom projekta. Ciljna grupa mora biti uključena u planiranje i razvoj ljudskog kapitala. Saradnja će pomoći da ciljna grupa bude zainteresovana i uporna u projektu, jer će imati najbolji uticaj na njihove živote. Projekat će osigurati da se aktivnost odvija u skladu sa pravilima i propisima o zapošljavanju utvrđenim u važećem pravnom okviru.


Usklađenost projekta sa horizontalnom politikom EU o održivom razvoju

Inicijativa ima značaj na tržište rada, zapošljavanje, ljudske veštine, socijalnu inkluziju i socijalnu zaštitu, te pristup kontrolisanje inovacije. Projekat je direktno povezan sa rezultatima strategije rasta Evropske unije, obraćajući se jednoj od najugroženijih grupa, romskoj manjini. Društvena preduzeća se bave pitanjem i rešenjima sakupljanja otpada, koji pokušavaju sustići pomenutu grupu na tržištu rada. Inicijativa je dobro povezana sa strategijom Evropske unije. Jedan od kamena temeljaca strategije je otvaranje novih radnih mesta, a projekat će se fokusirati na to, posebno na stvaranje novih (zelenih) radnih mesta.


Sinergija sa ostalim politikama, prgramima i politikama

Projekat je u skladu sa Strategijom Dunavskog regiona, uključujući drugi i treći stub, koji pokrivaju promociju upotrebe održive energije i promociju umrežavanja. Saradnja pokriva i prioritetno područje zaštite životne sredine u Podunavlju.
Usklađivanje Okvirne direktive o otpadu je još u toku i potrebno je poboljšati implementaciju zakonodavstva o otpadu, čemu će projekat direktno doprineti. Program zapošljavanja i socijalnih reformi (ESRP), usvojen je u maju 2016. godine, fokusira se na tržište rada i zapošljavanje, ljudski kapital i veštine, socijalnu inkluziju i socijalnu zaštitu, te izazove za penzijski i zdravstveni sistem. Upravljanje otpadom ima potencijal za otvaranje „zelenih” radnih mesta za romsku populaciju. U decembru 2015. godine Evropska komisija je usvojila kružni ekonomski paket. Osnova kružne ekonomije je da se vrednost proizvoda, materijala i resursa održava u privredi što je duže moguće. Cilj je osigurati efikasnije upravljanje svim resursima tokom njihovog životnog ciklusa, što može dovesti do ekonomskog rasta i otvaranja novih radnih mesta. Ova tranzicija nudi priliku za otvaranje lokalnih radnih mesta, kao i jačanje kohezije. Zelena ekonomija ima veliki potencijal da doprinese smanjenju siromaštva pomagajući ljudima u ranjivim situacijama.


Inovativni karakter

Grupa u nepovoljnom položaju je isključeni deo društva, mnogo je teže posvetiti joj se posebna pažnja. Njihova situacija je zanemarena i to pogoduje nastajanju projekta. Projekat daje nešto novo ne samo romskoj etničkoj grupi, već i čitavom društvu. Važnost sekundarnog sakupljanja otpada je velika briga, posebno u urbanim i gradskim zonama. Ovo je pitanje koje treba rešiti, to je rešenje za ciljnu grupu, jer oni mogu dobiti mogućnosti na tržištu rada uz pomoć lokalne samouprave i socijalnog preduzeća. Projekat takođe želi da poboljša položaj i preduzetništvo Romkinja, pa ih aktivno uključujemo u aktivnosti obuke i stvaranje društvenog preduzeća. Obuke pružaju priliku da steknu i ojačaju svoje veštine.


Održivost i kapitalizacija projektnih rezultata

Projekat će omogućiti društvenim preduzećima da budu nezavisni prisutnici na tržištu i da budu odgovorni za raspodelu prihoda, plata, troškova i dobiti. Cilj uspostavljanja institucionalizacije bio bi legalizacija sakupljača otpada, što bi pomoglo i romskoj omladini. Stvaranje i uspeh društvenog preduzeća ohrabriće i druge organizacije da ga slede. Rad kompanije će postići sve veći trend kroz nove projekte, investicije i donacije.
Integracija ilegalnih sakupljača otpada u legalno poslovanje može biti primerna primenom inovativnih metoda. Posebno za zakonodavce kako rešiti isti problem u drugim regionima ili industrijama. To se uglavnom može odnositi na sprovođenje Zakona o socijalnim preduzećima, koji može pomoći u pronalaženju rešenja za ozbiljne društveno-ekonomske probleme pograničnih urbanih zajednica.
Prisustvo otpada u urbanoj zajednici je ekološki problem i izazov. Poboljšanja uključuju bolje uklanjanje čvrstog otpada iz nastalih područja. Osim toga, oko polovina otpada će biti odabrana i pripremljena za reciklažu, čime će se ubrzati proces.


Višestruki efekat

Rezultati projekta će se širiti i promovisati na više načina. Prvenstveno uključivanjem drugih ugroženih pripadnika pograničnog regiona, u saradnji sa lokalnim samoupravama. Rezultati će se širiti putem web stranica, sastanaka i događaja na kojima učestvuju organi organizacije podnosioca prijave, posebno opština Novi Kneževac.
Da bi projekat bio uspešan, organizovanje događaja prilagođenih romskoj tradiciji može biti veoma dobra prilika za promociju. Kako bi dosegli širu publiku, podnosioci prijava će učestvovati na ekološkim, turističkim sajmovima, izložbama i sličnim događajima, na kojima mediji mogu poslušati rezultate implementatora, koristeći vodič posebno osmišljen za ovu svrhu.


Upravljanje rizikom

Glavni unutrašnji rizik je da kampanja neće biti zainteresovana za ciljna grupu. Kao ublažavajuću meru, možemo ojačati aktivnosti kampanje tako što ćemo im skrenuti pažnju na rezultate koji mogu dugoročno služiti njihovim interesima i interesima zajednice u celini. Kao faktor rizika, analiza može pokazati beskorisne rezultate, pa da ne dobijemo relevantne rezultate. Da bi se to izbeglo, analizu treba pratiti i netačne rezultate treba blagovremeno ispraviti. Mogući ograničavajući faktor je osnivanje i opremanje socijalnog preduzeća, sa rizikom od problema sa registracijom i izdavanjem dozvola za osnivanje. Rešenje za ublažavanje ovoga je stalna intervencija pravnog tima. Takođe može imati negativan efekat ako preduzeće ne postigne svoje rezultate. Tokom projekta, društvena zadruga čini napore da to izbegne i stalno da sekonsultuje sa partnerima.